KV prvenstvo ZRS                                                                         email: kvp@hamradio.si